Gelijkenissen

Als Jezus de gelijkenis vertelt van de zaaier die zijn zaad uitstrooit, dan moeten wij ons afvragen aan wie vertelt Hij dit en met welk doel? Er zijn...
Nadat Jezus de gelijkenis van de zaaier heeft verteld en uitgelegd, vertelt Hij weer een gelijkenis van een Heer die zaad zaait. Maar hier valt het...
De rijke man in deze gelijkenis is gekleed in purper en linnen. In de bijbel was het zo dat de levitische priesters linnen droegen en koningen en...
De gelijkenis van de tien maagden volgt direct op de rede die Jezus houdt over de eindtijd. Hij vertelt zijn discipelen, en via hen ons, dat er in...
Als wij aan gelijkenissen denken, dan denken wij meestal aan de gelijkenissen die Jezus vertelde, dus aan het Nieuwe Testament. Het is echter zo dat...
Gelijkenissen komen in heel de bijbel voor. De eerste gelijkenis die wordt verteld is die van Jotam, de zoon van Gideon. Richteren 9.   Gideon...
Als wij de gelijkenis van Jezus lezen over de onrechtvaardige pachters, en wij kijken in onze bijbel naar de verwijsteksten, dan zien wij een...

Profeten en profetiën

Als wij de profetieën van de bijbel proberen te begrijpen, dan moeten wij terug gaan naar het...
Het Woord des Heren kwam tot Jona. Als wij dit lezen vertalen wij dat direct naar hij zal wel een...
Alle bijbelse wetten en profetieën vinden hun oorsprong en hun zingeving in Hem die ze gegeven...

Voeding en gezondheid in de Bijbel

In Mattheus hoofdstuk acht, vanaf vers veertien tot en met vers zeventien, staat een verhaal over...
Wat is vasten, en waarom zouden wij het doen? Is het wel bijbels om te vasten, en zo ja hoe doe je...
Als God deze aarde maakt, dan maakt Hij hem volmaakt. Zo volmaakt, dat Hij de mensen die Hij er op...
Noach en zijn dieet Vanaf de schepping tot de zondvloed is ongeveer 1600 jaar in die dagen werden...
Vierhonderd jaar lang had het volk Israël in Egypte gewoond. Vierhonderd jaar ook waren zij...
Vanaf het begin van de schepping van de mens zijn er onder hen geweest die zich op een bijzondere...

Bijbelse feesten

  Wij weten allemaal dat Pasen de tijd is dat wij de dood en opstanding van Jezus gedenken. Waar wij niet altijd bij stilstaan is dat, tot de...
De veertig dagen tijd   Het is in de katholieke kerk en in steeds groter mate bij verschillende protestantse richtingen ook de gewoonte om de...
De sedermaaltijd Als het volk van Israël vierhonderd jaar in Egypte heeft gewoond, onder wisselende omstandigheden, komt er een tijd dat de heersende...
Na pinksteren De gemeente zoals hij bestond direct na de pinksterdag, zag zichzelf niet anders dan een sekte binnen het Joodse geloof. Zij hadden...
De aardevaart.  Nee u hoeft dit woord niet in een woordenboek op te zoeken, u zult het daar niet in terug vinden. Dit is een woord...
Als wij aan Pinksteren denken, dan denken wij vooral aan de machtige manifestatie van de Geest. Maar het is niet door de vurige tongen noch door het...
Als wij aan Pasen denken, dan is daar automatisch de gedachte aan het lijden en sterven van God, die in Zijn Zoon Jezus hier op de aarde kwam, om de...

Eindtijd

Wij leven temidden van twee werelden. De ene is zichtbaar de andere niet. Dat wil niet zeggen dat...
Als wij de brief aan de gemeente Laodicea lezen, die in het boek de Openbaring staat, (Openbaring...
Het heiligdom en zijn betekenis hebben al veel mensen bezig gehouden. Wat is het, waar is het, en...
De genadedeur is een begrip dat in de Bijbel als zodanig niet voorkomt. Toch is het een uitdrukking...
In het boek de openbaring vinden wij een tijdsaanduiding die in de bijbel op meerdere plaatsen...
In Daniel 8:14 staat dat na 2300 avonden en morgens het heiligdom in rechte staat hersteld zou...
Als wij het evangelie van Lucas lezen, dan zien wij dat hij het verhaal van Jezus begint met de...

Het leven van Jezus

Waar komt ons huidige paasfeest vandaan? De heidenen vierden vroeger het lentefeest en dat werd gevierd vanaf het moment dat er in een etmaal meer...
Er ging een gebod uit van keizer Augustus. Een keizer in die tijd was een god. Zijn naam betekent dan ook:  'de verhevene' Jozef en Maria gingen...

Sabbat

Oude testament Dat de sabbat een gegeven is door de hele bijbel heen is wel duidelijk. Wat wij ons...
Wij zijn gewend wanneer wij de wet van God willen bestuderen ons te beperken tot Exodus 20 en...
Het 4de gebod wat naar de Schepper verwijst, begint met het woord “gedenk”. Betekent dit gewoon,...
Wat hebben dieren te maken met het vieren van de sabbat? Is het niet zo dat God de sabbat gemaakt...
In het laatste boek van de Bijbel, de Openbaring, worden wij telkens geconfronteerd met de troon...
Wanneer wij het sabbatsgebod lezen in Exodus 20:11 staan wij niet altijd stil bij ieder woord...
Wij wensen het elkaar iedere week toe, wanneer de geheiligde uren van die dag over ons komen, vaak...
Als wij over de sabbat nadenken dan staat voor ons vooral de rust centraal, en dat is terecht. Toch...
Toen ik begon met sabbatvieren was dat voor mij niet echt vreemd. Van huis uit was ik gewend om de...
De zevendaagse cyclus vóór Exodus 20. Volgens de Bijbel stamt de zevendaagse cyclus al vanaf de...

Contact